, ,

SEMINARI INTERNACIONAL | El notariat públic a la Mediterrània Occidental (s. XIII-XV)

L’Edat Mitjana europea és una època de lluites constants per l’apropiació del poder polític, jurídic i econòmic entre senyors laics, senyors religiosos, senyors reials i consells municipals. És un context de guerres, invasions i colonitzacions, lluites de poder, buits de poder i poders en construcció. Un context, per tant, on autenticar negocis privats per garantir-ne el compliment al llarg del temps devia ser una necessitat flagrant. I és aquí on pren sentit la figura del notari amb les seves indissociables eines: l’escriptura, el document notarial i la fe pública que tan sols ell pot atorgar als negocis privats. A la Corona d’Aragó la multiplicitat de jurisdiccions van fer aflorar notaries per tot arreu i de diferent titularitat. La història d’aquesta professió (i de les TIC que utilitzava) és, en el fons, una història política en majúscules, on allò públic i privat s’entrecreuen constantment.

|

El 22 i 23 de febrer de 2024 experts catalans, italians i grecs es reuneixen a la Universitat de Barcelona i el Col·legi de Notaris de Catalunya en un seminari internacional que pretén analitzar, estudiar i valorar les diferents pràctiques notarials de la Corona d’Aragó pel que fa als diferents territoris respecte alguns dels aspectes més destacats: legislació, organització, tipologies de notaris, oficines notarials, o activitat notarial. El seminari se centra sobretot en el notariat urbà present en algunes ciutats dels territoris de la Corona d’Aragó, establint punts de comparació amb el notariat radicat en l’espai rural.

Seminari Internacional. El notariat públic a la Mediterrània Occidental (s. XIII-XV)
Data: dj-dv 22-23/02/2024
Lloc: Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i Col·legi de Notaris de Catalunya (Barcelona, Espanya).
Comitè organitzador: Gemma T. Colesanti (CNR-ISPC), Salvatore Marino (UB), Daniel Piñol (UB).
Organitza: Notmed (projecte El notariat públic en la Mediterrània Occidental, escriptura, institucions, societat i economia (segles XIII-XV)
Web: ub.edu/notmed
Descarregar programa:  programa en PDF.

Programa del dijous 22 de febrer
Facultat de Geografia i Història, Carrer Montalegre 6, aula 205

15:30 h Sessió 1: Historiografia i metodologia
Modera: Salvatore Marino
– Daniel Piñol (Universitat de Barcelona), La història del notariat: un estat de la qüestió
– Marta Mangini (Università degli Studi di Milano), Oltre le parole. Spazi e linguaggi di mediazione del notariato medievale nella recente storiografia
italiana
–Jaume Marcé i Jordi Saura (Universitat de Barcelona), Les llicències de substitució notarial a la Corona d’Aragó durant els segles XIII i XIV

17:00 h Descans

17:30 h Sessió 2: Notariat, ciutat i societat
Modera: Daniel Piñol
– Gemma T. Colesanti (CNR-IPSC Napoli) i Eleni Sakellariou (University of Crete), I ruoli dei notai nella società beneventana del XV secolo
– Daniela Santoro (Università di Palermo), Los notarios y el hospital de Palermo: nuevas perspectivas de investigación
– Maria Elisabetta Vendemia (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), Il notariato capuano in età sveva

Programa del divendres 23 de febrer
Col·legi de Notaris de Catalunya, Carrer Notariat n. 2-4

9:30 h Sessió 3: El paper del notari en la vida de les persones
Modera: Daniela Santoro
– Salvatore Marino (Universitat de Barcelona), Infància, adolescència i aprenentatge a través de la documentació notarial (s. XV)
– Mireia Comas Via (Universitat de Barcelona), La documentació notarial per a l’estudi de la vellesa a l’Edat Mitjana
– Giuliana Capriolo (Università degli Studi di Salerno), Il ruolo del notaio negli atti di ultima volontà. Prime indagini sulla documentazione campana del
XV secolo

11:00 h. Descans

11:30 h Sessió 4: Catalogació i digitalització
Modera: Daniel Piñol
– Vera Isabell Schwarz-Ricci (CNR-ISPC Napoli), La schedatura dei protocolli notarili del Mezzogiorno e delle Isole (secc. XIII-XV)
– Antoni Albacete (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona), Manuals i llibres notarials: de la redacció a l’accés públic, el paper dels arxius

12:30 h. Cloenda del seminari, a càrrec de Daniel Piñol

13:00 h. Visita guiada a l’arxiu, a càrrec del Dr. Antoni Albacete